Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenie

Tieto Obchodné podmienky sa vzťahujú na nákup tovaru cez internetový obchod www.okuliarewayfarer.sk. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito Obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom internetového obchodu www. okuliarewayfarer.sk a príslušnými právnymi predpismi.

Predávajúcim sa v týchto podmienkach rozumie spoločnosť:

Obchodné meno predajcu: SIS PRO s.r.o.
Sídlo spoločnosti: SIS PRO s.r.o., Masarykova 16, 08001 Prešov
Prevádzka: SIS PRO s.r.o., Masarykova 16, 08001 Prešov

IČO: 46442642
DIČ: 2023383230
IČDPH: SK2023383230

Mobil: +421 902 248 611
E-mail: info@okuliarewayfarer.sk

Spoločnosť je registrovaná na Okresnom súde v Prešove. Oddiel: Sro / Vložka číslo:  25198/P.


Objednávka
- všetky objednávky podané prostredníctvom nášho internetového obchodu sú záväzné. Podaním objednávky (vyplnením a odoslaním objednávkového formuláru) kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami ako aj s reklamačným poriadkom
- odoslanie objednávky je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamihu potvrdenia objednávky medzi kupujúcim a predávajúcim
- podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí
- pred odoslaním objednávky bude celková cena dodávky vypočítaná a zákazník odsúhlasí konečnú cenu za dodávku tovaru vrátane dopravy
- miestom dodania tovaru je adresa, uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári
- vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, jeho prevzatím
- vyplnením a odoslaním objednávkového formuláru dáva kupujúci predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a jeho nákupoch
- zmluvou uzavretou na diaľku sa na účely tohto zákona rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu alebo adresného listu
- pre dostatočné informovanie o podmienkach odstúpenia od zmluvy sme použili aj doslovný výklad zákona, preto sa ospravedlňujeme za dĺžku textu obchodných podmienok

Postup pri objednávaní tovaru cez internetový obchod www.okuliarewayfarer.sk
 
Zákazník si objednáva tovar prostredníctvom internetového obchodu stlačením tlačidla ,,Vložiť do košíka“.

Po stlačení tlačidla ,,Vložiť do košíka“ sa zákazníkovi zobrazí obsah nákupného košíka. V tomto kroku má zákazník možnosť urobiť niekoľko krokov: zmeniť počet kusov tovaru, ktorý má v košíku; vymazať tovar z košíka; pokračovať v nákupe; ísť ,,Do pokladne“; pozrieť si kalkuláciu dopravy.

Aby zákazník mohol urobiť svoju objednávku, môže sa zaregistrovať, alebo si vybrať možnosť Nákup bez registrácie. Túto možnosť bude mať, ak klikne na tlačidlo ,,Do pokladne“. Následne sa mu zobrazí formulár, kde zadá všetky potrebné informácie potrebné k registrácii a na konci zaklikne, že si prečítal prehlásenie o ochrane osobných údajov a súhlasí s nimi.

Ak nakupuje zákazník, ktorý už registrovaný je, tak sa jednoducho pomocou svojho e-mailu a hesla prihlási a pokračuje v objednávacom procese.

V ďalšom kroku si zákazník vyberie spôsob dopravy pre dodanie tovaru (Osobné vyzdvihnutie, alebo Doprava Expres kuriérom Slovenskej pošty). V tomto kroku má zákazník možnosť napísať komentár k objednávke (ak je to potrebné). Po vyplnení dopravy zákazník klikne na ,,Pokračovať“.

V ďalšom kroku sa zákazníkovi ukážu Informácie o platbách – fakturačná adresa, platba celkom,  spôsob platby. V tomto kroku je potrebné zakliknúť, že zákazník súhlasí s obchodnými podmienkami, a že si ich prečítal.

Posledný krok objednávky obsahuje Potvrdenie zadaných údajov – Fakturačná adresa, Adresa dodania, Spôsob platby, Spôsob dodania, Špeciálne inštrukcie alebo komentár k objednávke, Rozpis objednaných produktov (názov a počet kusov) a Celkovú hodnotu objednávky. V tomto kroku je ešte možná oprava údajom.

Ak si zákazník prešiel celú objednávku a všetky údaje sú správne, už len klikne na tlačidlo ,,Objednávka s povinnosťou platby“ a jeho objednávka sa automaticky odošle.  

Ak zákazník svoju objednávku neodošle a následne sa odhlási, objednávka sa uloží a zákazník ju bude môcť dokončiť pri ďalšom prihlásení.
 
Platobné podmienky
Všetky ceny tovarov sú uvedené vrátane DPH. Spotrebiteľ berie na vedomie, že podanie objednávky zahŕňa povinnosť zaplatiť cenu.

- predávajúci si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto skutočnosti bude informovať zákazníka pred potvrdením jeho objednávky a to telefonicky alebo e-mailom, pričom bude zákazníkovi umožnené odstúpiť od objednávky.

- Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad.

Platobné metódy:
V našom obchode www.okuliarewayfarer.sk máte 3 možností platby za vami vybratý tovar:

- Dobierkou - tento spôsob platby zvolíte v prípade, že si tovar necháte poslať kuriérskou službou Slovenskej pošty a chcete tovar zaplatiť pri samotnom prevzatí
- Platba vopred bankovým prevodom
- Platba pri prevzatí na pobočke
 

Dodacia lehota:
Tovar na internete držíme všetok skladom a zasielame do 48 hodín, ale pre nárast objednávok sa ospravedlňujeme za predĺženie dodacej lehoty. Zo skúseností sú objednávky doručené k zákazníkovi v priebehu 24 hodín (viac ako 48 hodín je dodanie v prípade technických dôvodov zo strany doručovateľa alebo odosielateľa), počas pracovných dní. Ak objednaný tovar nie je na sklade, táto doba sa môže predĺžiť (max. 30dní), o čom Vás pri prijatí Vašej objednávky ihneď informujeme emailom alebo telefonicky. Objednávky prijaté cez víkendy alebo počas štátnych sviatkov alebo cez dovolenkové obdobie budú expedované vždy v nasledujúci pracovný deň. Doba dodania sa v tomto prípade predlžuje o nepracovné dni. Ak z nejakého dôvodu nebude možné Vám objednaný tovar zaslať, budeme Vás o tom vopred informovať.

Spôsob dopravy:

- osobné prevzatie
- kuriérskou službou Slovenskej pošty

Spôsob dopravy a miesto dodania si zvolíte v objednávkovom formulári.

Poštovné v SR:
Doprava Expres kuriérom Slovenskej pošty - 2,50€ (objednávky nad 40€ - ZADARMO)

Odstúpenie od zmluvy:

Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru podľa odseku 4 v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru.
 
Pokiaľ sa rozhodnete od zmluvy odstúpiť musíte neporušený tovar, bez známok užívania alebo opotrebovania zaslať predávajúcemu. Po obdŕžaní vráteného tovaru predávajúci najneskôr do 14-tich dní vráti späť zodpovedajúcu čiastku vopred dohodnutým spôsobom, preto je potrebné, aby ste nás v takomto prípade kontaktovali. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
- poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
- predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
- predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
- predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
- predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
- predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
- vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
- predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
- predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
- poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
- poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy:
- spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy  u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je v týchto obchodných podmienkach poskytnutý predávajúcim.
- lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1.
- pri pochybnostiach o doručení sa spotrebiteľom odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak spotrebiteľ vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú spotrebiteľovi predávajúcim v súlade s § 3 ods. 1 písm. b) až d) alebo na adresu, ktorej zmena bola spotrebiteľovi náležite oznámená predávajúcim po uzavretí zmluvy. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať predávajúcemu z dôvodov podľa osobitného predpisu, oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania predávajúcemu na adresu podľa prvej vety
- ak predávajúci na svojom webovom sídle umožňuje, aby spotrebiteľ odstúpil od zmluvy použitím na to určenej osobitnej funkcie alebo formulára na odstúpenie od zmluvy, predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom spotrebiteľovi potvrdenie na trvanlivom nosiči
- ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil. Od spotrebiteľa nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v § 9 ods. 3 a § 10 ods. 3 a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.
- dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ
 
Na tento účel môžete použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je súčasťou týchto podmienok.

Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky www.okuliarewayfarer.sk . Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom).

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy:
Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu SIS PRO s.r.o., Masarykova 16, 08001 Prešov, najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Formulár na odstúpenie od zmluvy (na stiahnutie)
Tento formulár si môžete vytlačiť a vyplnený nám poslať.

UPOZORNENIE: V prípade, že ste podnikateľom, tzn. právnickou osobou či osobou, ktorá tovar objednala v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania, zákonná možnosť Odstúpenia od kúpnej zmluvy v priebehu 14 dní od nákupu sa na vás nevzťahuje.

Dohľad nad dodržiavaním tohto zákona vykonávajú

a) orgány štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva a štátna veterinárna a potravinová 

správa nad ponukou a predajom potravín,

b) Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálne úrady verejného

zdravotníctva nad ponukou a predajom kozmetických výrobkov,

c) Slovenská obchodná inšpekcia nad ponukou a predajom výrobkov a poskytovaním služieb,

1. nad ktorými podľa vecnej príslušnosti nevykonávajú dohľad orgány uvedené v

písmenách a) a b), alebo

2. počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou.
 
REKLAMAČNÝ PORIADOK

Článok I - Právo na uplatnenie reklamácie

Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru chyba, má spotrebiteľ právo chybu reklamovať pre rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby reklamovaný tovar bol čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami.

Spotrebiteľ je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel, rovnako aj podmienky stanovené pre používanie tovaru v záručnom liste alebo návodu na použitie, užívať a ošetrovať tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosťou a ďalej nesmie porušiť plomby, ak je tovar zaplombovaný.

Článok II - Miesto uplatnenia reklamácie

Spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu u predávajúceho SIS PRO s.r.o., Masarykova 16, 08001 Prešov a to písomnou formou. Ak je v záručnom liste uvedený podnik určený k vykonaniu opravy, ktorý je v mieste prevádzky spoločnosti SIS PRO s.r.o., alebo v mieste pre spotrebiteľa bližšom a spotrebiteľ nemieni od spotrebiteľskej kúpnej zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny, uplatní právo na opravu v podniku určenom k vykonaniu opravy. Tým uplatnil právo zo záruky.

Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za chyby (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil. V takom prípade sa reklamácia musí prijať, pričom sa na tovar poskytne 24-mesačná záruka, nie však dlhšia, hoci takáto dlhšia záručná doba mohla byť vyznačená v stratenom záručnom liste.

Článok III - Zodpovednosť predávajúceho

 Pri predaji tovaru predávajúci zodpovedá za to, že tovar je v súlade so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou, t.j. že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonanej reklamy očakávané, príp. akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám, právnym predpisom, je v určenom zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pri použití veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

Predávajúci nezodpovedá za rozpor s spotrebiteľskou kúpnou zmluvou, ak spotrebiteľ chybu tovaru spôsobil sám, spotrebiteľ pred prevzatím tovaru o chybe tovaru vedel, reklamácia spotrebiteľa odporuje povahe tovaru, hlavne uplynutiu doby trvanlivosti tovaru. Predávajúci nezodpovedá za chyby: pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru, ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho nesprávnym či nadmerným používaním, alebo po uplynutí doby životnosti tovaru, spojené s porušením ochrannej plomby na tovare, spôsobené zásahom neoprávnenej osoby na tovar alebo jeho súčasť.

Spotrebiteľ je povinný uplatniť právo zo zodpovednosti za vadu bez zbytočného odkladu po prejavení sa vady v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky. Ak je tovar naďalej používaný kupujúcim s vadou, následkom čoho je jej neodstrániteľnosť, nebude reklamácia predávajúcim uznaná.Predávajúci vystaví kupujúcemu reklamačný list, v ktorom uvedie druh tovaru, kedy bol zakúpený, jeho cenu, rozsah vady, dátum vystavenia reklamačného listu a kupujúci svojím podpisom potvrdí odovzdanie reklamovaného tovaru. Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní; v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Vybavenie reklamácie je  ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie (odborné posúdenie). Odborným posúdením je vyjadrenie znalca alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou,  alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv - určená osoba. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Článok IV - Lehoty na uplatnenie reklamácií

Predávajúci zodpovedá za chyby nepotravinárskeho tovaru po dobu 24 mesiacov od prevzatia veci spotrebiteľom, ak na tovare, jeho obale, návode alebo záručnom liste nie je uvedená dlhšia doba. V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto dlhšej záruky. Ak výrobca (dodávateľ spoločnosti SIS PRO, s.r.o.) poskytuje na svoje výrobky dlhšiu záručnú dobu ako 24 mesiacov, spoločnosť SIS PRO, s.r.o. nesmie túto dobu skrátiť, aj keď sa to týka len niektorej súčiastky veci. Ak ide o použitú vec, kupujúci sa s predávajúcim môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej ako 12 mesiacov.

Ak je reklamácia vybavená opravou, predlžuje sa záručná doba o dobu od uplatnenia reklamácie do dňa, kedy je spotrebiteľ povinný po skončení opravy si tovar prevziať, a to aj v prípade, že tak kupujúci neurobil. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy uplatnil toto právo, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

Ak je reklamácia vybavená výmenou vadného tovaru za tovar bez vád, plynie pre nový tovar nová záručná doba znovu odo dňa prevzatia novej veci alebo odo dňa, kedy bol zákazník povinný si vec po vybavení reklamácie vyzdvihnúť.

Ak nie je reklamácia vadného tovaru, za ktorú predávajúci zodpovedá, uplatnená v záručnej dobe, právo zo zodpovednosti za vadu zaniká.

V prípade, že si spotrebiteľ nevyzdvihol vec osobne alebo na pošte po vybavení reklamácie (maximálne po 30 dňoch od prijatia reklamácie), hoci sa mu vybavenie reklamácie riadne oznámilo, predávajúci postupuje nasledovne: po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie reklamácie, ktorá sa spotrebiteľovi určila v predošlej výzve alebo po uplynutí primeranej lehoty, zašle predajca spotrebiteľovi druhú výzvu vo forme doporučenej zásielky s doručenkou, aby si vec na príslušnej prevádzke alebo na pošte vyzdvihol a určí sa mu na to primeraná lehota (napr. 1 mesiac od doručenia). V prípade, že si zákazník ani po uplynutí tejto lehoty (lehota sa počíta od dátumu doručenia vyznačeného na doručenke, alebo uloženia na pošte, ak sa zásielka vráti) vec nevyzdvihne, môže po 1 roku predajca vec predať. V prípade, že sa vec predá (ak ide o použitú vec po oprave, je nutné predávať ju so zľavou a možno k nej vyznačiť kratšiu záručnú dobu, minimálne však 12-mesačnú; vymenené veci možno predávať ako nové – za plnú cenu a v plnej záruke), je nutné viesť evidenciu, za akú cenu a kedy sa vec predala,

V prípade, že by sa po lehote na vyzdvihnutie objavil zákazník, ktorý by žiadal vydanie svojej veci, je nutné mu povedať a preukázať, že bol 2x vyzvaný na vyzdvihnutie veci a z dôvodu, že sa k nej neprihlásil, bola táto vec predaná, pretože SIS PRO, s.r.o. nemôže nevyzdvihnuté veci dlhodobo skladovať; vedúci prevádzky môže ponúknuť spotrebiteľovi, že sa mu vyplatí 80 % sumy, za ktorú sa vec predala, poplatky za skladovanie sa vyberať nebudú.

Článok V - Práva spotrebiteľa

Pri vadách tovaru, ktoré spotrebiteľ uplatní v priebehu záručnej doby, má právo pri odstrániteľných vadách aby bola vada bezplatne, riadne a včas odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Namiesto odstránenia vady môže kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú. Neprimeranosť nákladov posúdi vedúci obchodnej prevádzky v súlade s inštrukciami obdržanými z úseku obchodu a marketingu. Rovnako posúdi možnosť výmeny vadnej veci za bezvadnú. Pri výmene veci nie je dôležité, či táto vec už bola používaná.

Pri vadách, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vád, má spotrebiteľ právo na výmenu veci (predávajúci je povinný vec vymeniť) alebo právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny (predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi zaplatenú kúpnu cenu).

Právo na výber možnosti má spotrebiteľ.  Ak je vada odstrániteľná, avšak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave (aspoň dve predchádzajúce opravy rovnakej vady) alebo pre väčší počet vád (v dobe uplatnenia reklamácie má tovar súčasne aspoň tri rôzne odstrániteľné vady) nemôže spotrebiteľ tovar riadne užívať, má právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátanie kúpnej ceny.

Rovnaké práva ako pri vadách, ktoré nemožno odstrániť, má spotrebiteľ i v prípade, ak oprava vadného tovaru nebola vykonaná v lehote 30 dní od uplatnenia reklamácie. Ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny podľa charakteru vady. Predávajúci je povinný poskytnúť zľavu z ceny, resp. vrátiť časť už zaplatenej kúpnej ceny.

Článok VI - Reklamácia použitého a chybného tovaru

Pri predaji použitých alebo chybných vecí musí predávajúci zabezpečiť zreteľné označenie, že ide o chybný alebo použitý tovar. Predávajúci má povinnosť upozorniť spotrebiteľa, o akú chybu ide – táto informácia musí byť uvedená na cenovke a obale veci. Takýto tovar musí byť vystavený osobitne a predáva sa oddelene od bezchybného tovaru. Tovar musí byť predávaný za nižšiu cenu, než za akú sa predáva rovnaký, ale bezchybný tovar.

Pri použitých a chybných veciach nezodpovedá predávajúci za chyby vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšie ceny nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.


SŤAŽNOSTI A PODNETY SPOTREBITEĽOV:

V prípade sťažnosti alebo podnetov nás môžete kontaktovať elektronicky na e-mailovej adrese: info@okuliarewayfarer.sk alebo telefonicky na 0905 640 105 alebo napísaním odkazu do kontaktného formulára na našej webovej stránke.

ZÁRUKA TOVAROV:

Záruky poskytované výrobcom alebo predávajúcim sa riadia všeobecným predpisom §502 O.z.. Záruka na tovar predávaný na našej stránke je 24 mesiacov.

 
ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov má spotrebiteľ  právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu  subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.Návrh musí obsahovať: a) meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má, b) presné označenie predávajúceho, c) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností, d) označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha, e) dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný, f) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu. K návrhu spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Strany sporu sú povinné spolupracovať so subjektom alternatívneho riešenia sporov a poskytovať mu potrebnú súčinnosť na dosiahnutie rýchleho a efektívneho priebehu alternatívneho riešenia sporu. Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné. Oprávnená právnická osoba môže vo svojich pravidlách alternatívneho riešenia sporov stanoviť, že je oprávnená požadovať od spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu v sume, ktorú zverejní na svojom webovom sídle. Poplatok podľa prvej vety nesmie presiahnuť sumu päť eur vrátane dane z pridanej hodnoty. Oprávnená právnická osoba môže od spotrebiteľa požadovať zaplatenie poplatku najskôr súčasne so zaslaním oznámenia o začatí alternatívneho riešenia sporu. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

Alternatívne riešenie sporu sa končí dňom:
a) uzavretia dohody podľa,
b) vydania odôvodneného stanoviska,
c) odloženia návrhu podľa,
d) úmrtia alebo vyhlásenia za mŕtveho v prípade strany sporu, ktorá je fyzickou osobou,
e) zániku bez právneho nástupcu v prípade strany sporu, ktorá je právnickou osobou,
f) vyčiarknutia oprávnenej právnickej osoby zo zoznamu.
Odkaz na platformu alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ
podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov:
http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi
http://www.economy.gov.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/146956s
 

Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov najdete v samostatnej sekcii nášho internetového obchodu na hlavnom paneli v spodnej časti v sekcii "Ochrana osobných údajov a ich spracovanie".

2. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.  Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy. Prevadzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa. 

3. Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

4. Príjemcovia osobných údajov sú osoby podieľajúci sa na dodaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy, zabezpečujúcich služby prevádzkovania e-shopu a inej služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu, zabezpečujúcich marketingové služby. Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

5. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, zabezpečeného / šifrovaného prístupu na web, šifrovanie hesiel zákazníkov v databáze, pravidelných aktualizácií systému, pravidelné zálohy systému.

6. Kupujúci má právo dopĺňať, aktualizovať, opravovať osobné údaje, dočasne alebo trvalo odňať súhlas na ich spracovávanie alebo požadovať ich odstránenie, ak sú neúplné, neaktuálne, nepravdivé alebo boli získané porušením právnych predpisov alebo sú už nepotrebné pre realizáciu účelu, na ktorý boli získané. Kupujúci má tiež právo odmietnuť spracovanie osobných údajov na marketingové účely alebo zasielanie obchodných oznámení (vrátane newsletterov).

7. Súhlas na spracovanie osobných údajov sa udeľuje na dobu neurčitú. Kupujúci je oprávnený udelený súhlas na spracovanie osobných údajov hocikedy odvolať oznámením odoslaným elektronicky na adresu elektronickej pošty predávajúceho alebo písomne na adresu predávajúceho. Odvolať súhlas môžete kedykoľvek vo svojom vlastnom účte zákazníka.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:

Tieto nákupné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim. Odoslaním objednávky kupujúci prijíma všetky ustanovenia nákupných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj platnú cenu objednaného tovaru uvedenú v ponuke internetového obchodu www.okuliarewayfarer.sk.

Kompletné znenie zákona 102/2014 nájdete na http://www.zbierka.sk/sk/predpisy/102-2014-z-z.p-35669.pdf 

Tento obchod je upravený podľa platného zákona č. 102/2014 Z.z.

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy (na stiahnutie)
Tento formulár si môžete vytlačiť a vyplnený nám poslať.

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Slnečné okuliare

Slnečné okuliare ochránia váš zrak pred nebezpečným UV žiarením a sú dokonalým módnym doplnkom na každý deň. V našej ponuke nájdete najkvalitnejšie polarizačné slnečné okuliare ideálne na šport, či šoférovanie; štýlové slnečné okuliare ku každému outfitu alebo slnečné okuliare na všetky vaše športové aktivity. Medzi najobľúbenejšie patria slnečné okuliare Wayfarer, ktoré si obľúbili mnohé generácie, ako aj slnečné okuliare Pilotky, Clubmaster alebo Lenonky. Všetky slnečné okuliare máme skladom, a preto ich odosielame do 24 hodín. Odoslali sme spokojným zákazníkom viac ako 30 000 zásielok. Vyberte si slnečné okuliare z najširšej ponuky internetového obchodu OkuliareWayfarer.sk!

Kontaktujte nás

0902 248 611 (9-15 hod.)
info@okuliarewayfarer.sk

Facebook